COVID CARE CENTER
cert

DEPARTMENT OF ROG NIDAN & VIKRUTI VIGYAN

Name: Dr. Sabiha Bano (AYKC02353)
Qualification: B.A.M.S, MD
DOB: 25/01/1979
UG :BAMS, Sampurnanand Sanskrit University, Varansi
PG : MD, Maharashtra University of Health Science, Nashik
Reg. No : 51294
Designation : Reader
Mobile : 9760174786
Email Id : dravishmalik@gmail.com

Name: Dr. Mohd. Gulfam (AYKC02512)
Qualification: B.A.M.S, MD
DOB: 16/02/1993
UG :BAMS, Pandit Bhagwat Dayal Sharma University of Health Science, Rohtak
PG : MD, Rajiv Gandhi University of Health Science, Bangalore
Reg. No : 62039
Designation : Assistant Professor
Mobile :9996641315
Email Id : drgulfamsaif@gmail.com